гласність

English

NAME: JAKE RUTHERFORD ADDRESS: 38 THE OLD MILL, RATOATH, CO. MEATH PHONE: 083 813 9121 EMAIL: 16JRUTHERFORD.RTH@LMETB.IE OBJECTIVE I am currently a student in Ratoath College and looking for a part time job in your establishment. I am quite an attentive and a dedicated worker. I’m team player and like seeing others around me do well as well as myself. As well as being sociable I am also quite friendly and outgoing. EXPERIENCE Eir Networks | Helen Stapleton Work experience | November 4th-9th  Throughout the week I mainly shadowed people in Eir Networks and had an insight into the different areas of the company such as the 24 hour SMC (system management centre), customer care, marketing etc. IBM | Mary Wade Work experience | November 11th-16th  This week mainly consisted of the same things as in Eir Networks but I instead had a more modern and hands on approach in which I got to use code & build websites by myself with new updated software that Eir didn’t use. AVOCA DUNBOYNE | Niall Work Experience | 10th-14th  This was my third and final week of work experience. This week was a more hands-on week and I got to experience working on tills as well as making and preparing sandwiches. This week was very insightful. EDUCATION As I previously stated I am a student in Ratoath College in County Meath and I am in Transition Year. I finished my Junior Cert in June 2019 and got on well. In TY I have completed 2 weeks of work experience in the following companies: -Eir Networks: Eir is a fixed, mobile and broadband telecommunications company in Ireland which is currently incorporated in Jersey. It is the largest telecommunications operator in the Republic, with a division to service the business and corporate telecom markets in Northern Ireland and Britain. -IBM: IBM is a gargantuan American Multi-National Software Consultancy Company and has its headquarters in Armonk, NY and has a presence in over 170 countries globally including Ireland. I also participated in volunteer work for my school in charities such as Bernardos and SVP. I really enjoyed this experience and I felt very enriched to give back to people in need and society. Recently I also took part in Carol Singing for the elders in our local Nursing Home. AWARDS AND ACKNOWLEDGEMENTS  I am an avid sportsperson and partake in sports such as soccer and athletics (running). My football club is Ratoath Harps U16s and I run for Ratoath Athletics Club. I have been playing football for 10 years and I have only been running for a couple of months in aid of my bronze Gaisce award that I am completing for my TY year.  I also enjoy reading, writing and I am currently learning to play the piano also for Gaisce.  And I partake in Foroige Youth Club and I have been an avid member for 3 years. It is beneficial being in this organisation as not only am I part of a local club but I get to interact with other clubs at an national level.  In 2020, I along with 23 other post-primary Irish students, will be traveling to Brussels, Luxembourg & the European Parliament in Strasbourg, over the span of three days. We will spend a full day in the EU parliament and take part in a Youth Parliament (Euroscola) , with other students from EU countries.  Multiple student of the month nominations during my secondary school years.  I was once on the radio station Dublin’s Q102 when I was younger.  Completed a CPR course  Participated in Tooth Led Teens, A course in which we learn about dental and oral health and teach it to first-year classes.  Was a part of Jigsaws Peer Education Program in which we were taught to deliver a talk which would seek to better young people‘s mental health needs. This program was provided as part of the One Good School initiative.

Irish

AINM: JAKE RUTHERFORD SEOLADH: 38 THE OLD MILL, RATOATH, CO. MEATH FÓN: 083 813 9121 EMAIL: 16JRUTHERFORD.RTH@LMETB.IE CUSPÓIR Is mac léinn mé i gColáiste Ratoath faoi láthair agus táim ag cuardach poist pháirtaimseartha i do bhunaíocht. Is aireach agus oibrí tiomnaithe mé. Is imreoir foirne mé agus is maith liom daoine eile timpeall orm a fheiceáil chomh maith liom féin. Chomh maith le bheith sóisialta táim cairdiúil go leor agus ag dul as oifig. TAITHÍ Líonraí Eir | Helen Stapleton Taithí oibre | 4ú-9ú Samhain  I rith na seachtaine chuir mé scáth ar dhaoine in Eir Networks den chuid is mó agus bhí léargas agam ar réimsí éagsúla na cuideachta mar an SMC 24 uair an chloig (ionad bainistíochta córais), cúram custaiméirí, margaíocht srl. IBM | Mary Wade Taithí oibre | 11 Samhain-16 Samhain  Is éard a bhí sa tseachtain seo den chuid is mó na rudaí céanna agus a bhí in Eir Networks ach ina ionad sin bhí cur chuige níos nua-aimseartha agus níos praiticiúla agam inar éirigh liom cód a úsáid agus láithreáin ghréasáin a thógáil liom féin le bogearraí nuashonraithe nua nár úsáid Eir. AVOCA DUNBOYNE | Niall Taithí Oibre | 10ú-14ú  Ba í seo mo thríú seachtain deiridh agus mo thaithí oibre. Seachtain níos praiticiúla a bhí an tseachtain seo agus fuair mé taithí ag obair ar dolaí chomh maith le ceapairí a dhéanamh agus a ullmhú. Bhí an tseachtain seo an-léargasach. OIDEACHAS Mar a dúirt mé cheana is mac léinn mé i gColáiste Ratoath i gContae na Mí agus tá mé san Idirbhliain.Chríochnaigh mé mo Theastas Sóisearach i mí an Mheithimh 2019 agus d’éirigh go maith liom. I TY tá 2 sheachtain de thaithí oibre críochnaithe agam sna cuideachtaí seo a leanas: -Eir Networks: Is cuideachta teileachumarsáide seasta, soghluaiste agus leathanbhanda in Éirinn é Eir atá corpraithe i Jersey faoi láthair. Is é an t-oibreoir teileachumarsáide is mó sa Phoblacht é, le rannán chun freastal ar na margaí teileachumarsáide gnó agus corparáideacha i dTuaisceart Éireann agus sa Bhreatain. -IBM: Is Cuideachta Chomhairleach Bogearraí Ilnáisiúnta Náisiúnta gargantuan é IBM agus tá a cheanncheathrú aige in Armonk, NY agus tá láithreacht aige i mbreis agus 170 tír ar fud an domhain lena n-áirítear Éire. Ghlac mé páirt freisin in obair dheonach do mo scoil i gcarthanais mar Bernardos agus SVP. Bhain mé an-taitneamh as an eispéireas seo agus bhraith mé an-saibhrithe le tabhairt ar ais do dhaoine i ngátar agus sa tsochaí. Le déanaí ghlac mé páirt freisin in Carol Singing do na sinsir inár dTeach Altranais áitiúil. DUALGAIS AGUS BUÍOCHAS  Is spórtálaí díograiseach mé agus glacann mé páirt i spóirt mar sacar agus lúthchleasaíocht (ag rith). Is é mo chlub peile Ratoath Harps U16s agus rithim do Chlub Lúthchleasaíochta Ratoath. Táim ag imirt peile le 10 mbliana agus nílim ag rith ach le cúpla mí mar chúnamh do mo dhámhachtain Gaisce cré-umha atá á chríochnú agam do mo bhliain CINEÁL.  Is breá liom léamh, scríobh agus táim ag foghlaim an pianó a sheinm do Gaisce faoi láthair.  Agus glacaim páirt i gClub Óige Foroige agus táim i mo bhall díograiseach ar feadh 3 bliana.Tá sé tairbheach a bheith san eagraíocht seo mar ní amháin gur cuid de chlub áitiúil mé ach bím ag idirghníomhú le clubanna eile ar leibhéal náisiúnta.  In 2020, beidh mé féin agus 23 mac léinn iar-bhunscoile Éireannacha eile ag taisteal chun na Bruiséile, Lucsamburg & Pharlaimint na hEorpa i Strasbourg, thar thréimhse trí lá. Caithfimid lá iomlán i bparlaimint an AE agus glacfaimid páirt i bParlaimint na nÓg (Euroscola), le mic léinn eile as tíortha an AE.  Ainmniúcháin iolracha mac léinn na míosa le linn mo bhlianta meánscoile.  Bhí mé uair amháin ar an stáisiún raidió Dublin’s Q102 nuair a bhí mé níos óige.  Críochnaíodh cúrsa CPR  Páirt a ghlacadh i nDéagóirí faoi Fhiacail Faoi Fhiacail, Cúrsa ina bhfoghlaimímid faoi shláinte fiaclóireachta agus béil agus a mhúineann muid do ranganna na chéad bhliana.  Bhí sé mar chuid de Chlár Oideachais Piaraí Jigsaws inar múineadh dúinn caint a thabhairt a dhéanfadh iarracht riachtanais sláinte meabhrach daoine óga a fheabhsú. Cuireadh an clár seo ar fáil mar chuid den tionscnamh One Good School.

гласність

Terms of Service

All translations are saved in the database. The recorded data is publicly and anonymously published on the website. Therefore, we remind you that your personal information and data should not be included in the translations. Content created from users' translations may include slang, profanity, sexuality, and the like. We recommend that you do not use our website in cases of discomfort, as the generated translations may not be suitable for people of all ages and segments. If the content that our users have added by translating is also copyrighted or insulting or similar, you can contact us at →"Contact".


Privacy Policy

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user's prior visits to your website or other websites. Google's use of advertising cookies enables it and its partners to serve ads to your users based on their visit to your sites and/or other sites on the Internet. Users may opt out of personalized advertising by visiting Ads Settings. (Alternatively, you can direct users to opt out of a third-party vendor's use of cookies for personalized advertising by visiting www.aboutads.info.)